Teckning av poster i Vin de Bosses


Vin de Bosses är beteckningen på en begränsad sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som med egna vinstockar avser att
producera kvalitetsviner i södra Rhônedalen. Gruppen skall ha som målsättning att arbeta upp ett varumärke samt att profi lera sig med
eget namn (etikett) på egna vinfl askor.

Konceptet har två parter:

1. Vinstocksägaren (BS)
2. Markägaren ”Fastighetbolaget” (FB).

Bakom Fastighetsbolaget ligger projektets initiativtagare Yvon Gentes, Domaine de Calet i södra Rhônedalen. Domaine de Calet
producerar högkvalitativa viner och fi nns representerad på System-bolaget, såväl i ordinarie sortiment som i beställningssortimentet.
För ytterligare information om Domaine de Calet, se webbsidan : www.domaine-de-calet.com


Upplägg

Vinstocksägarna köper vinstockar från Fastighetsbolaget och äger därmed sina vinstockar. Varje post omfattar 200 vinstockar och
respektive fysisk eller juridisk person får köpa maximalt 10 poster. Ägarbevis kommer att tillsändas BS så snart betalning erlagts till
FBs bankkonto. Varje post är en andel av ett fastighetsbolag som är registrerad hos franska myndigheter (notarien).

Värdet av en post kommer att omprövas varje år och baseras på marknadspriset för vingårdsmark och på det producerade vinets
kvalitetsnivå. Det slutliga värdet fastställs i samråd mellan styrelsen för FB och styrelsen för den vinstockägareförening som kommer att
bildas. Respektive BS äger rätt att sälja sin post efter 3 års innehav till i första hand annan BS via FB. Om intresse saknas från gruppen
av BS att förvärva posten äger säljande part rätt att fritt avyttra sin post efter godkännande av FB.

Varje BS ansvarar för sina plantor och vinet som har producerats. Fastighetsbolaget (FB) ingår samarbetsavtal med respektive BS
och ansvarar för skötseln av plantorna samt vintillverkningen. FB skall ansvara för att med vinsammansättningen från BS och med
egna druvor producera högkvalitativa röda viner med uthållig och miljöanpassad produktion och med höga kvalitetsambitioner i alla
delar av verksamheten. Vinets värde beräknas till motsvarande 100- 150 kr per fl aska på Systembolaget med nuvarande (1 januari 2007)
principer för prissättning och svenska alkoholskatter.

Varje post ger BS rätt till 300 fl askor om året, oberoende av skör- deutfallet så vitt ingen naturkatastrof inträff ar såsom hagel, i vilket
fall försäkringsersättningen betalas till BS. 300 fl askor vin per år motsvarar ett skördeuttag av 45 hl/ha. BS äger rätt till egen etikett,inom ramarna för fl askans design, på sitt vin. BS äger rätt att byta 60 fl askor per år av sitt röda vin mot vitt vin eller rosévin från
Domaine de Calet. Produktionskostnaden per fl aska framgår av tidi-gare nämnda samarbetsavtal.

BS har full insyn i verksamheten via en vinstockägareförening och rätt att deltaga i alla led av produktionen. Medlemskap i vinstockä-
gareföreningen är obligatoriskt och regleras i ovan nämnda samar- betsavtal.